༧ བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་བདམས་བཀོད།
འབྱུང་ཁུངས།མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ། སྤེལ་མཁན།དྲྭ་ཚིགས་དོ་དམ་པས། སྤེལ་དུས།2019-05-22

      ཆུ་བརྒྱ་ཟམ་འོག་ཏུ་མ་འདུས་པ་དང་། །
      མི་བརྒྱ་ཁྲིམས་འོག་ཏུ་མ་འདུས་པ་མེད། །
       
      ཆུ་ལ་དྲི་མ་མེད་པ་དགའ། །
      མི་ལ་གཡོ་རྫུན་མེད་པ་དགའ། །
       
      ཆུ་གཙང་པོ་དཀྲུག་ནས་མར་མི་ཐོན། །
      རྡོ་གཡམ་མ་བཙིར་ནས་སྣུམ་མི་ལོན། །
       
      ཆུ་ལ་ཆུ་འགོ་དང་། །
      ཤིང་ལ་རྩ་བ། །
       
      ཆུ་ལ་ཆར་པས་སྐྱོ་རོགས། །
      བྲག་ལ་འུག་པས་སྡོད་རོགས། །
       
      ཆུ་ཆུང་ཐབས་དང་། །
      ཟམ་པ་དམའ་ཐབས། །
       
      ཆུ་དང་ཉ་མོ་མཐུན་ན། །
      གཉིས་ཀ་བདེ་བར་གནས། །
       
      ཆུ་ཉམས་མཉན་པས་ལོན་ན། །
      མཐིལ་བརྡོལ་ཀོ་བས་སྒྲོལ་ཡོང་། །
       
      ཆུ་མེད་པའི་ལུང་སྟོང་འདབ་རྫབ་ལ། །
      ཉ་གསེར་མིག་སྡོད་པ་སྣང་བ་འཁྲུལ། །
       
      ཆུ་དྭངས་ཉ་མོ་གསལ། །
      ཆུ་དལ་ཉོ་མོ་སྐྱིད། །
       
      ཆུ་ཉམས་མཉན་པས་ལོན་ན། །
      ཀོ་གྲུ་མཐིལ་རྡོལ་གཏོང་། །
       
      ཆུ་རང་ཡུལ་དུ་མ་བཏང་ན། །
      རགས་གཞན་ཡུལ་དུ་རྒྱོབས། །
       
      ཆུ་ཆུང་དུས་ཆུ་རགས་མ་བརྒྱབ་ན། །
      ལུང་པ་ཆུ་ཡིས་འཁྱེར་ཉེན་ཡོད། །
       
      ཆུ་འགོ་ཁྲི་སྟོང་ཡོད་ཀྱང་། །
      འདུ་ས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་རེད། །
       
      ཆུ་གཏིང་ནས་རྙོག་མཁན་ཀླུ་བདུད་དང་། །
      སྦྲུལ་ཤིང་རྩེར་ཁྱེར་མཁན་མཁའ་ལྡིང་རེད། །
       
      ཆུ་ལ་ཨེར་ཀོག་གཞུས་ཀྱང་། །
      ཉ་ལ་ན་ཚ་མི་གཏོང་། །
       
      ཆུ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་འཁྱིལ་ལམ་དུ། །
      རྫིང་ཆུང་ཆུང་འདམ་ཆུས་གཡས་སྐོར་བྱེད། །
       
      ཆུ་མིག་སྒམ་ཚིག་ཙམ་ནས། །
      ཉ་ཆེན་འདོམ་པ་བཅོ་བརྒྱད། །
       
      ཆུ་འགྲོ་མུས་དང་། །
      གདུང་མ་འདྲུས་མུས་ཡིན། །
       
      ཆུ་ངན་ལམ་ཞུགས་དང་། །
      མི་ངན་ལང་ཤོར། །
       
      ཆུ་དྭངས་ན་ཉ་གསལ། །
      སྤྲིན་པ་དྭངས་ན་ཉི་མ་གསལ། །
       
      ཆུ་ངོས་ཞི་འཇམ་ཡང་། །
      གཏིང་ན་ཆུ་སྲིན་ཡོད། །
       
      ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་གཏིང་ཟབ་པ། །
      ཆུ་ཕྲན་མང་པོ་འདུས་ལས་བྱུང་། །
       
      ཆུ་ཐིགས་བསགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། །
       
      ཆུ་གད་པ་གཉིས་ལ་དམའ་རེས་མཐོ་རེས། །
      ནམ་ཉི་མ་གཉིས་ལ་རིང་རེས་ཐུང་རེས། །
       
      ཆུ་ཆར་པའི་སྐྱོ་རོགས་མ་བྱུང་ཡང་། །
      སད་སེར་བའི་སྣ་འདྲེན་བྱེད་མི་རུང་། །
       
      ཆུ་ཆར་པ་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ལ་བབས། །
      ཐོག་སེར་བ་ང་ཡི་མགོ་ལ་སྡང་། །
       
      ཆུ་དང་མེ་འཕྲད། །
      དགྲ་དང་གྲོགས་འཕྲད། །
       
      ཆུ་མོ་དྭངས་ཤིང་དྭངས་ཤིང་། །
      གྲམ་པ་གསལ་དུ་གསལ་དུ། །
       
      ཆུ་རང་འཁོལ། །
      སྐྱོན་རང་ལེན། །
       
      ཆུ་ལ་སྡེར་མོ་མེད་ཀྱང་། །
      ས་གཞི་གྲོག་རོང་འདྲུ། །
       
      ཆུ་ཆེན་པོའི་དབུ་འཕང་ཆར་གྱིས་བསྟོད། །
      ཆར་མེད་ན་ཆུ་ཕྲན་འདྲ་འདྲ་རེད། །
       
      ཆུ་མོ་ལང་ལོང་རྒྱུག་ཀྱང་། །
      འདུ་ས་ཟམ་པའི་འོག་རེད། །
       
      ཆུ་མོའི་གཏིང་ལ་མ་ཞུགས་ན། །
      གསེར་ཉ་ཆེན་པོ་ལག་མི་ཐོབ།
       
      ཆུ་མོའི་གཏིང་ཚད་ལོན་ནས་ཉ་ལ་སྤར་འཛིན། །
       
      ཆུ་རྙོག་ན། །
      ཉ་འཛིན་མི་ཐུབ། །
       
      ཆུ་བྱའི་ཕྲུ་གུ་ལ་རྐྱལ་དང་། །
      དུང་དཀར་ལ་དཀར་རྩི། །
       
      ཆུ་མ་སྐམ་ན། །
      ཉའི་སྒལ་པ་ཕྱི་ལ་ཐོན་དོན་མེད། །
       
      ཆུ་འཐུང་ཡུན་རིང་ན་ཆུ་དྲི་དང་། །
      རྩྭ་་ཟ་རྒྱུན་རིང་ན་རྩྭ་དྲི་ཁ། །
       
      ཆུ་བོ་ཆུང་ཆུང་འུར་སྒྲ་ཆེ། །
      ཡོན་ཏན་ཆུང་ཆུང་ང་རྒྱལ་ཆེ། །
       
      ཆུ་ཐོན་ཟམ་པ་བརྗེད། །
      རྨ་གསོས་ན་ཚ་བརྗེད། །
       
      ཆུ་འགོ་གངས་ཐུག །
      ལག་རྩ་དཔུང་ཐུག །
       
      ཆུ་དྲོད་འཇམ་གྱིས་ཤ་མ་འཚོས། །
       
      ཆུ་འཚོགས་པའི་སྣོད་ཡོད་ཀྱང་། །
      གཏམ་འཚོགས་པའི་སྣོད་མེད། །
       
      ཆུ་བྱའི་ཕྲུ་གུར་རྐྱལ་དང་། །
      གླ་བའི་ཕྲུ་གུར་རྩལ་བསླབ་དོན་མེད། །
       
      ཆུ་རང་ཡུལ་ནས་བཏུང་། །
      གཅིན་པ་གཞན་ཡུལ་དུ་བཏང་། །
       
      ཆུ་རྐ་ནང་དུ་མི་འདུས་པ་དང་། །
      མི་ཁྲིམས་འོག་ཏུ་མི་འདུས་པ། །
       
      ཆུ་དང་ཉེ་བའི་བ་གམ་ཐོག །
      ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་སྔོན་ལ་ཕོག །
       
      ཆུ་མོ་ཁ་ཞེང་ཆེ་ཡང་། །
      གྲུ་ཤན་རྟ་མགོའི་འོག །
       
      ཆུ་དང་འོ་མ་འདྲེས་པ་བཞིན། །
      ལྷད་མེད་སེམས་པ་གཅིག་ཏུ་མཐུན། །
       
      ཆུ་རྒྱུག་སའི་གཞུང་དང་། །
      མི་འགྲོ་སའི་ལམ། །
       
      ཆུ་བརྒྱུགས་ཤུལ་དང་། །
      གདུང་མ་འདྲུད་ཤུལ། །
       
      ཆུ་ཆག་ན་གྲམ་པ་གསལ། །
      མཐའ་ཟད་ན་མཐིལ་མཐོང་། །
       
      ཆུ་ཕྱིན་ཡང་གྲམ་པ་སྡོད་ཀྱི་རེད། །
       
      ཆུ་ལ་རྒྱུག་པ་གཞུས་ཀྱང་། །
      ཉ་ལ་ཡང་ལྕི་མེད། །
       
      ཆུ་མ་བདེ་ན་ཉ་མ་བདེ། །
       
      ཆུ་ལ་ཟམ་པ་མེད་ན། །
      བརྒལ་བ་ལས་འོས་མེད། །
       
      ཆུ་ཆེན་པོ་རྒལ་དུས་ངོ་ཚ་མེད། །
      གཏམ་ཆེན་པོ་ཤོད་དུས་ངོ་ཚ་མེད། །
       
      ཆུ་ཕྱེད་ཙམ་བརྒལ་ན། །
      ཧ་ཕྱེད་ཙམ་གོ་ཡོང་། །
       
      ཆུའི་ཚུར་རོལ་ལ་ར་བརླག །
      ཆུའི་ཕ་རོལ་ལ་སྟག་སྐད་སྒྲོག །
       
      ཆུ་སྔོན་མོའི་ཁ་ཞེང་ཆེ་ན་ཡང་། །
      གྲུ་བཟང་པོས་ཕར་བཅད་ཚུར་བཅད་རེད། །
       
      ཆུ་མོའི་བབ་དང་བསྟུན་ནས། །
      ཀོ་རྐྱལ་རྒྱག་ལུགས་བྱེད་དགོས། །
      ཆུ་ཆེན་གྱི་ཞེང་ལ་མ་བལྟས་ན། །
      ཕོ་གསར་གྱི་རྐྱལ་དེ་སྨྱོ་རྐྱལ་རེད། །
       
      ཆུ་ཁར་མཉན་པས་གང་བཤད་དང་། །
      ལ་ཁར་ཇག་པས་གང་བཤད། །
       
      ཆུ་ཡག་ཉེས་མཚམས་ལ་གཟབ་དགོས། །
      རྟ་འདོ་ལོའི་སྟེང་དུ་སྒྲིམ་དགོས། །
       
      ཆུང་དུས་འོ་མའི་གསོ་སྐྱོང་མེད་པར། །
      འཆི་ཁར་ཐུག་པའི་སྐྱེལ་མ། །
       
      ཆུང་ཆུང་འོ་མས་གསོས་པའི་དུང་ཕྲུག་དེ། །
      དགྲ་ཆུ་སྲིན་ཁ་ལ་རྒྱག་བྱེད་ཡིན། །
       
      ཆུང་ཆུང་བློས་ཀྱིས་མི་གཏོང་། །
      ཆེན་པོ་གར་སོང་མ་ཤེས། །
       
      ཆུང་ཡི་གེ་ཀ་ཁ་མ་བསླབས་ན། །
      རྩེ་བློ་རིག་བཀྲ་བ་ག་ནས་ཡོང་། །
       
      ཆུང་དུས་ཡོན་ཏན་མ་སྦྱངས་ན། །
      ཆེ་དུས་ངུས་དང་མ་ངུས་མེད། །
       
      ཆུས་ཁྱེར་ཀྱང་རྐྱལ་གྱི་ཚུལ་དང་། །
      མ་འགྲིགས་ཀྱང་འགྲིགས་པའི་ཚུལ། །
       
      ཆུས་མི་ཐེག་པའི་སླེའུ། །
      མིས་མི་ཐེག་གཏམ། །
       
      ཆེ་བ་འདོད་ན་ཆེན་པོ་ཡོང་བ་དཀའ། །
      དེ་ཡི་ཐབས་ལ་ཆེ་འདོད་བཞག་ན་མཛེས། །
       
      ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་དབང་ཆེ་ཡང་། །
      སྡིག་པར་གུ་ཡང་མི་གནང་། །
       
      ཆོག་ཤེས་མེད་པའི་བོང་བུས། །
      རང་གི་བདག་པོར་རྡོག་རྒྱག་གཞུས། །
       
      ཆོག་ཤེས་ལྡན་ན། །
      ནོར་ལ་མང་ཉུང་མེད། །
       
      ཆོག་ཤེས་བློ་དང་ལྡན་ན། །
      ཕྱུག་པོའི་མཐར་ཐུག་ཡིན། །
      ཆོས་པ་རི་ལ་སྒོམ་ན། །
      ཟན་གོང་གྱེན་འགྲིལ། །
       
      ཆོས་མི་ལ་ཤོད་ཤོད། །
      བླ་མ་ཁྱེད་ཀྱིས་གནང་དང་། །
       
      ཆོས་བདག་མེད་ལ་སྙིང་རུས་སུ་ཆེ་དང་། །
      ལྷ་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་གང་བཏབ་ཡིན། །
       
      ཆོས་ཀྱིས་སངས་མ་རྒྱས་པར། །
      དྲིལ་བུས་སྙིང་རླུང་བླངས། །
       
      ཆོས་བྱེད་པར་ཡར་འདྲེན་ཆེ་ཆུང་དང་། །
      གཏམ་བརྗོད་པར་བདེན་པ་ཆེ་ཆུང་། །
       
      ཆོས་ཤོབ་ཤོབ་ཀྱིས་མི་ཚེ་རླུང་ལ་བསྐུར། །
       
      ཆོས་སྐྱོང་རང་མགོ་མ་ཐོན་པར། །
      མགོ་ནག་མི་ལ་སྐྱོབ་རོགས། །
       
      ཆོས་རར་ཆོས་དང་། །
      གཞས་རར་གཞས། །
       
      ཆོས་མེད་ཀྱང་བླ་མས་སྐྲ་བཅད། །
      ནོར་མེད་ཀྱང་ཕ་མའི་གཅེས་ཕྲུག །
       
      ཆོས་མེད་ཀྱང་ཀོ་བའི་ཚུལ། །
      སྤུ་མེད་ཀྱང་ཀོ་བའི་ཚུལ།
       
      ཆོས་མི་ལ་ཤོད་པར། །
      རང་ཉིད་སྡོམ་པ་གཙང་དགོས། །
       
      མཆེ་ཅན་སྤྱང་ཀིར་སྙིང་རྗེ་ན། །
      ཞི་བའི་ལུགས་ལ་ལྟས་ངན་ཡིན། །
       
      མཆོད་རྟེན་མགོ་མཇུག་ལོག་ཀྱང་། །
      བམ་རིམ་སྐེད་པར་གནས། །
       
      འཆམ་འགོ་བསུ་བའི་ཐང་ཐང་འཁར་རྔ། །
      མགྲོན་བརྡ་ཞུ་བའི་མགྲོན་ཤོག་དམར་པོ། །
       
      འཆང་བའི་ལུང་དང་། །
      ཞོག་པའི་ཞབས་ར་དགོས། །
       
      འཆར་ཅན་གྱི་ལོ་གསར་ལ། །
      དམིགས་བསལ་གྱི་བརྡ་ཐོ་མི་དགོས། །
       
      འཆི་ཁར་ངུ་འབོད་བྱེད་པ་ལས། །
      སྡོད་རིང་དུ་ཁ་གཤིས་འཇམ་ན་དགའ། །
       
      ཇ།
      ཇ་བཏུངས་སྤགས་བཟས་བྱས་ན། །
      སྲོག་ལ་ཉེས་སྐྱོན་མེད། །
       
      ཇ་ཚ་ཕོ་རང་གིས་མི་འཐུང་། །
      ཐུག་པ་ཚ་པོ་ཨ་མས་མི་སྟེར། །
       
      ཇ་བསྐོལ་ན་ཟངས་ཁོག་སོ་སོ་དང་། །
      མེ་བཏང་ན་དུ་ཁུང་སོ་སོ་ཡིན། །
       
      ཇ་འཐུང་དུས་མ་ཡོང་ན། །
      ཚོང་དཔོན་ཡིན་ཡང་ཇ་སྐལ་ཆད། །
       
      ཇ་ཆང་ལ་འཐུང་རེས་དང་། །
      ཤ་ལྤགས་ལ་ཟ་རེས། །
       
      ཇ་གྲང་དུ་དཔོན་གྱིས་མི་འཇུག །
      ཤ་ཚ་པོ་དཔོན་གྱིས་མི་སྟེར། །
       
      ཇ་དེ་རྒྱ་ཇ་ཡིན་ཡིན་ཁ་ལ་བཏུངས་ན་ཤེས་ཡོང་། །
      ཨ་མའི་ཨོ་ལོ་ཡིན་མིན་རང་མགོ་ཐོན་ན་ཤེས་ཡོང་། །
      ཇ་ཚྭ་མེད་དང་གཏམ་ཆོ་མེད། །
       
      ཇ་མགྱོགས་པོ་བསྐོལ་ན་མེ་ཚ་པོ་རྒྱོབ། །
       
      ཇ་ལྷབ་སུས་ཕོ་བར་སྡང་། །
      རྟུག་དྲི་ཐུ་སུས་སྣ་ལ་སྡང་། །
       
      ཇ་ཁུག་མར་ཁུག་ཁྱིས་འཁྱེར་ཀྱང་། །
      རང་ཉིད་སྤྱང་པོའི་གྲས་ལ་བརྩིས། །
       
      ཇ་ཆུ་ལས་འཐུང་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་། །
      ལུས་བདེ་སེམས་སྐྱིད་བྱུང་ན་དགའ། །
       
      ཇ་རིན་སྤྲོད་ཡས་མེད་པར། །
      མར་ལྟང་ལ་གོང་སྒྲིག །
       
      ཇ་ཐུག་འཐུང་དུས་ཁ་འཚེར་འཚེར། །
      ལས་ཀ་བྱེད་དུས་མུག་ལོང་ལོང་། །
       
      ཇ་ཞིམ་པོ་མར་གྱི་བཀའ་དྲིན་རེད། །
       
      ཇ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ལ་ཁུ་བ་མེད་ན། །
      མི་ཁྱོད་ལ་བསོད་ནམས་མེད་པ་རེད། །
       
      ཇ་ཚྭ་མེད་དང་། །
      གཏམ་ལན་མེད། །
      ཇ་ཐུག་པ་གཉིས་ཀྱིས་བརྒྱགས། །
      མེ་ཉི་མ་གཉིས་ཀྱིས་དྲོས། །
       
      ཇུས་འདོན་སྐུ་ཞབས་མེད་ན། །
      རྒྱལ་པོས་ཇུས་ཀྱང་མཁས་མི་སྲིད། །
       
      ཇུས་དཔོན་མང་ན་ཇུས་ཉེས་ཤོར། །
       
      ཇུས་ཡོད་ལ་དབང་མེད། །
      དབང་ཡོད་ལ་ཇུས་མེད། །
       
      ཇོ་ལགས་སྐུ་ཐང་མཉེལ་རོགས་དང་། །
      ཤ་ཁྱི་རྐང་པ་ཚ་རོགས། །
       
      མཇལ་མཇལ་བའི་ལྷ་ཁང་དང་། །
      གཤིབས་གཤིབས་པའི་བུ་སྤུན། །
       
      མཇལ་འདོད་ན་མཇལ་དར་ཁྱེར་ནས་ཤོག །
      ལྟ་འདོད་ན་མིག་སྐྱག་ཕྱིས་ནས་ཤོག །
       
      འཇག་མ་སྡོད་དུ་རླུང་པོས་མི་འཇུག །
      ཕོ་རོག་སྡོད་དུ་ལྷ་འདྲེས་མི་འཇུག །
       
      འཇའ་གར་སོང་ཉི་མ། །
      བུ་གར་སོང་མནའ་མ། །
       
      འཇིག་རྟེན་འདི་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ཡོད་ན། །
      ཡོན་ཏན་རང་གི་ལག་ན་ཡོང་། །
       
      འཇིག་རྟེན་མི་ལ་ཚེ་རོགས་དགོས། །
      ཚེ་རོགས་མེད་ན་སྟོང་སྟོང་རེད། །
       
      འཇིག་རྟེན་ཆུང་དང་། །
      སེམས་མཐུན་གྲོགས། །
       
      འཇིག་རྟེན་བྱེད་པ་ཧ་གོ།
      སྒ་གླང་སྒོ་ཕྱུགས་ཧ་མ་གོ།
       
      འཇུ་བའི་ལུང་དང་། །
      འཇོག་པའི་ཞབས་ར། །
       
      འཇུ་ཚོད་ཀྱི་ལྟོ་དང་། །
      ཐེག་ཚོད་ཀྱི་ལས། །
       
      འཇུ་ན་སྨན་དང་། །
      མ་འཇུ་ན་དུག །
       
      འཇོན་རྒྱུ་མེད་པའི་གྲི་གོག་ཕྲེད་གཟེར། །
      ཉེས་རྡུང་གཟེད་པའི་ཨང་དང་པོ་ཡིན། །
       
      རྗེ་དྲིན་ཅན་འབངས་ཀྱིས་མ་བསླུས་ན། །
      འབངས་གུས་ལྡན་རྗེ་ཡིས་ག་ལ་དོར། །
       
      རྗེས་སུ་སྟེར་དགོས་ཟེར་ཡང་དགའ་མི་དགོས། །
      རྗེས་སུ་རྡུང་དགོས་ཟེར་ཡང་སྡུག་མི་དགོས། །
       
      རྗེས་འགྱོད་སྐྱེ་དུས་སྔ་མ་འཕྱུག་པའི་རྟགས། །
       
      ལྗང་ཕྲུག་རྐོ་མས་གསོ་དུས་རོགས་པ་མེད་པར། །
      འབྲུ་རིགས་བང་བ་རྒྱོང་དུས་རོགས་མི་དགོས། །
       
      ལྗང་ཆུང་སེར་བས་བརྡུངས་ན། །
      བང་བ་གསར་པ་རྒྱོབས། །
       
      ལྗིད་པོ་རྒྱབ་ཀྱིས་མ་འདྲོངས། །
      རལ་པ་ལྷན་པས་མ་ཁེབས། །
       
      ལྗོན་ཤིང་གསོ་བར་ལོ་བཅུ་དང་། །
      མི་བཟང་གསོ་བར་ལོ་བརྒྱ། །
      
      ཉ།
      ཉ་མོ་འཁྱུག་བགྲོད་མ་ཤེས་ན། །
      ལྕགས་ཀྱུ་ངར་མས་འཛིན་ཉེན་ཡོད། །
       
      ཉ་མོ་སྤགས་ལ་དད་ན། །
      རང་སྲོག་རང་གིས་བསྐྱལ་ཡོང་། །
       
      ཉ་མོ་ཆུ་དང་བྲལ་ན་སྲོག་དང་བྲལ། །
       
      ཉ་མོ་གཤོག་རྩལ་ཆེ་ཡང་། །
      གྲུ་ཤན་རྟ་མགོའི་འོག་རེད། །
       
      ཉ་མོ་མ་ཐེབས་པ་མ་གཏོགས། །
      མཚོ་མཐའ་མ་བསྐོར་བ་མིན། །
       
      ཉ་མགོ་བཙོ་ཤེས་ན། །
      མར་ཁུ་ཕོར་པ་གང་། །
       
      ཉ་ཁྲིམས་བླ་མས་བསྡམས། །
      ཉ་ཁྲལ་བླ་མས་བསྡུས། །
       
      ཉི་ཟླ་འོད་ཟེར་མཉམ་བསྡེབས་རེད། །
      སྐར་ཕྲན་མེ་སྟག་ངོམ་ས་མེད། །
       
      ཉི་མ་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ལ་ཤར། །
      མུན་པ་ནག་པོ་ང་ཡི་མགོ།
       
      ཉི་མ་ཀུན་གྱི་ཉི་མ་ཡིན་རུང་། །
      རྒྱ་མཐོངས་ཉི་མ་སྒེར་ཉི་ཡིན། །
       
      ཉི་ཤར་སྤར་མོས་མི་ཁེབས། །
      གྱང་འགྱེལ་དབྱུགས་པས་མི་ལོངས། །
      ཉི་མའི་འོད་ལ་མར་མེའི་གསལ་འདེབས། །
       
      ཉི་མ་སྤྲིན་མེད་ཀྱིས་མ་བརྒྱབ། །
      ཟླ་བ་སྤྲིན་མེད་ཀྱིས་ནམ་བསྐྱལ། །
       
      ཉི་མ་ཤར་ཁ་ལ་མགོ་འཐུམ་བརྒྱབ་པས་ཅི་ཕན། །
       
      ཉི་མ་ཡུན་རིང་འགྲོགས་པས་ན། །
      མི་ཡི་བཟང་ངན་དེ་ནས་ཤེས། །
       
      ཉ་མོ་ཆུ་ནང་ལྡིང་བར། །
      སྤལ་པ་མིག་ཟེར་རྒྱག་དོན་མེད། །
       
      ཉ་མོའི་འཁྱུག་རྩལ་སྦལ་པར་ཡོད་ན། །
      རྒྱ་མཚོའི་ཕྱི་ནང་སློག་གི་ཟེར། །