སྲོག་ཆགས།

མཚན་བྱང་། མཛད་པ་པོ། སྤེལ་དུས།
མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་འབྲོང་།
2017-10-18
རི་དྭགས་གཙོད།
མི་གསལ།
2017-10-19
རི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་ངོ་སྤྲོད།
ཞི་བདེའི་ལྷ་བྱ།
2017-10-19
བྱ་རྒོད།
མི་གསལ།
2017-10-19
ཆ་ག་པ།
མི་གསལ།
2017-10-19
རྐྱང་ཁྲ།
མི་གསལ།
2017-10-20