འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ཚད་མ་རིག་པའི་རྒྱུན་ཤེས།
རྨེ་གྲྭ ཚེ་རིང་བསམ་འགྲུབ།
0
2016-10-12

མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།