འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

རེད་མདའ་བའི་ཞལ་གདམས་འགའ་ཞིག

རྗེ་རེད་མདའ་བ།

0

2019-01-16


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །རེད་མདའ་བའི་གསུང་ཐོར་བུ་ལས་ཞལ་གདམས་འགའ་ཞིག་ཟུར་དུ་བཀོལ་བ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།