འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ཕན་བྱེད་གཞན་ལ་གདམས་པ།

རྗེ་རེད་མདའ་བ།

0

2019-01-15


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །ཕན་བྱེད་གཞན་ལ་གདམས་པ་འདོམས་པའི་སྐོར་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།