འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་རྣམ་བཤད།

རྗེ་རེད་མདའ་བ།

0

2019-01-11


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།