འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

པ འདུལ་བ།

0

2019-01-07


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །འདུལ་བ་གཞུང་དམ་པ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།