འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ཐ འདུལ་བ།

སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ།

0

2019-01-04


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །འདུལ་བ་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་གཞི་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།