འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

པ བསྟན་འགྱུར་རྒྱུད།

མཛད་པ་པོ་སྣ་མང་།

0

2018-01-26


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །བསྟན་འགྱུར་རྒྱུད་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།