འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

རྒྱུན་ཤེས་གླིང་ག

རྨེ་གྲྭ ཚེ་རིང་བསམ་འགྲུབ།

0

2016-10-06


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །རྒྱུན་ཤེས་གླིང་ག

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།