འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་།

བཛྲ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ།

0

2016-10-04


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་རྣམ་བཞག་རྨོངས་མུན་འཇོམས་པའི་འོད་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།