འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ལེ་ལོ་ཅན་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཅན།

དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ།

0

2017-10-14


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།