འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

དུས་ཀྱི་ཟླ་འོད།

མཁན་པོ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས།

0

2017-10-12


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །དུས་ཀྱི་ཟླ་འོད།

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།