འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

གླུ་བྲོའི་རོལ་མོ།

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

0

2017-10-02


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།ྸ༄༅། །གླུ་བྲོ་སྒྱུ་མའི་རོལ་མོ་ཡོད་དོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།