འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

རིགས་གཏེར་གྱི་མཆན་འགྲེལ།

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

0

2017-09-28


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གྱི་མཆན་འགྲེལ་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།