འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་བ།

འཇུ་མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

0

2017-09-20


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་བ།

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།