འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

རྒྱལ་སྲས་བསྟོད་ཚོགས།

མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

0

2016-12-06


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །རྒྱལ་བ་སྲས་བརྒྱད་བསྟོད་འཕྲིན་དགེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་བཞུགས།

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།