འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

དབྱངས་འཆར་བའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་བ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་འཇུག་ངོགས།

ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ

0

2020-12-23


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །དཔལ་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་གཅེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབྱངས་འཆར་བའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་བ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་འཇུག་ངོགས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།