འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཛེས་རྒྱན།

བྱང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་བཟང་།

0

2020-12-11


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཛེས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།