འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ལེགས་པར་བཤད་པ་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་གྱི་ལུང་།

ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

0

2020-12-10


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །ལེགས་པར་བཤད་པ་པདྨ་དཀར་པོའི་ཞལ་གྱི་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།