འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་བཤད་སྦྱར།

དབྱངས་ཅན་ངག་གི་དབང་པོ།

0

2020-11-26


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །ཡུལ་གངས་ཅན་པའི་སྐད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་གཞུང་ཀུན་གྱི་ ཕྱི་མོ་སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་བཤད་སྦྱར་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་གཅེས་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།