འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ཐུ་མིའི་དགོངས་རྒྱན་དང་དཀའ་གནད་སྙིང་པོ་རབ་གསལ།

དཀར་ལེབས་དྲུང་ཡིག་པདྨ་རྡོ་རྗེ།

0

2020-11-26


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །ཐུ་མིའི་དགོངས་རྒྱན་དང་དཀའ་གནད་སྙིང་པོ་རབ་གསལ་གྱི་ལྷན་ཐབས་སྦས་དོན་གསལ་བྱེད་དམུས་ལོང་དམིགས་བུ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།