འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་འབྲུ་འགྲེལ།

རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་འོད་ཟེར།

0

2020-11-26


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །སུམ་ཅུ་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་འབྲུ་འགྲེལ་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།