འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

སུམ་རྟགས་ཀྱི་བསྡུས་དོན།

དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲ།

0

2020-11-25


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །སུམ་རྟགས་ཀྱི་བསྡུས་དོན་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།