འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

བརྡ་སྤྲོད་རྩོད་ལན་མི་ཤེས་དྲི་མ་འཁྲུད་པའི་རིགས་འཕྲུལ།

དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློ།

0

2020-11-25


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །བརྡ་སྤྲོད་རྩོད་ལན་མི་ཤེས་དྲི་མ་འཁྲུད་པའི་རིགས་འཕྲུལ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།