འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

རྟགས་འཇུག་གི་གནད་དོན་འགའ་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་བློ།

0

2020-11-25


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་། ༄༅། །རྟགས་འཇུག་གི་གནད་དོན་འགའ་ལ་རགས་དཔྱད་ནོར་བུ་བགྲུང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།