འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

རྟགས་འཇུག་གི་དཀའ་གནད་བསྡུས།

མི་ཉག་བུ་ཕྲུག

0

2020-11-25


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །རྟགས་འཇུག་གི་དཀའ་གནད་བསྡུས་དོན་རིག་པའི་ སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།