འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་དཀའ་འགྲེལ།

ཉན་ཤུལ་མཁྱེན་རབ་འོད་གསལ།

0

2020-11-25


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པའི་དཀའ་འགྲེལ་གནད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།