འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

དུས་གསུམ་རྣམ་བཞག

ཀརྨ་བི་ཛ་ཡ།

0

2020-11-25


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །དུས་གསུམ་རྣམ་བཞག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།