འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

སུམ་ཅུའི་བསྡུས་དོན།

ཀུན་བཟང་ཐེག་མཆོག་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

0

2020-11-24


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །དབུལ་བ་སེལ་བྱེད་ནོར་བུའི་འོད། །སུམ་ཅུའི་བསྡུས་དོན་འདི་ན་འཕྲོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།