འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

སུམ་ཅུ་པའི་འབྲུ་འགྲེལ།

ཀུན་བཟང་ཐེག་མཆོག་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

0

2020-11-24


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །སུམ་ཅུ་པའི་འབྲུ་འགྲེལ་སྨྲ་བའི་མུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།