འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ།

0

2020-11-24


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།