འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་འགྲེལ་ཆུང་།

དཀའ་ཆེན་པདྨ།

0

2020-11-24


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་འགྲེལ་ཆུང་བློ་གསལ་ཐོས་འཛིན་དབང་པོར་འཇེབས་པའི་བརྡ་སྤྲོད་ཚིག་གི་གླིང་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།