འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

སུམ་ཅུ་བའི་སྙིང་བོ།

0

2020-11-23


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །སུམ་ཅུ་བའི་སྙིང་བོ་རིག་བྱེད་སྒོ་མོའི་གཞུང་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།