འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

རྣམ་དབྱེའི་དཔེར་བརྗོད་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

མཛད་པ་པོ་མི་གསལ།

0

2020-11-19


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །རྣམ་དབྱེའི་དཔེར་བརྗོད་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།