འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ལེགས་བཤད་བཙོ་སྦྱངས།

མཛད་པ་པོ་མི་གསལ།

0

2020-01-18


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་གཞུང་སུམ་ཅུ་པའི་འགྲེལ་གསར་ལེགས་བཤད་བཙོ་སྦྱངས་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།