འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

བརྡ་སྤྲོད་སུམ་ཅུ་པའི་མདོ་དོན།

ཟུར་མང་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ།

0

2020-01-18


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །བརྡ་སྤྲོད་སུམ་ཅུ་པའི་མདོ་དོན་ཆུ་སྐྱེས་དཀར་པོའི་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།