འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ལེགས་བཤད་ལྗོན་པའི་དབང་པོ།

དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ།

0

2020-01-17


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །སུམ་ཅུ་པའི་སྙིང་པོའི་དོན་གསལ་བྱེད་ལེགས་བཤད་ལྗོན་པའི་དབང་པོ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།