འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་རྩ་བ།

དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ།

0

2020-01-17


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །སུམ་ཅུ་བའི་སྙིང་བོའི་དོན་ལེགས་བཤད་ལྗོན་དབང་གི་རྩ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།