འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

རྟགས་འཇུག་འགྲེལ།

ཀུན་བཟང་ཐེག་མཆོག་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

0

2020-01-17


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །རྟགས་འཇུག་འགྲེལ་དྲི་བསུང་པདྨ་འདབ་སྟོང་གི་དཀའ་གནད་འགའ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།