འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

རྟགས་འཇུག་བསྡུས་དོན།

ཀུན་བཟང་ཐེག་མཆོག་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

0

2020-01-17


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །རྟགས་འཇུག་བསྡུས་དོན་དཔྱོད་ལྡན་དགྱེས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།