འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ཐོན་མིའི་དགོངས་རྒྱན།

དགེ་སློང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ།

0

2020-01-02


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །བོད་ཀྱི་བརྡའི་བསྟན་བཅོས་ཐོན་མིའི་དགོངས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།