འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ཡི་གེ་མིང་ཚིག་གི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ།

བློ་བཟང་དབང་ཕྱུག

0

2020-01-02


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །ཡི་གེ་མིང་ཚིག་གི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་རིགས་ལམ་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།