འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

རིགས་གཏེར་དཀའ་འགྲེལ།

མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

0

2016-10-28


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གྱི་དཀའ་འགྲེལ་གནད་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསལ་བྱེད་ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར།

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།