འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

མོན་གླིང་གཡུལ་འགྱེད་སྟོད་ཆ།

བསམ་གྲུབ།

0

2019-06-12


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །འཛམ་གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ལས་མོན་གླིང་གཡུལ་འགྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།