འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད་སྨད་ཆ།

ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་སོགས་ཀྱིས་བསྒྲིགས།

0

2019-06-07


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །གླིང་གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུང་ལས་ཧོར་གླིང་གཡུལ་འགྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་སྨད་ཆ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།