འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

ཚིག་གཏེར་བསྟན་བཅོས།

ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

0

2019-05-14


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །ཚིག་གི་གཏེར་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟན་བཅོས་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།