འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

མངོན་བརྗོད་ཙིནྟ་མ་ཎའི་དོ་ཤལ།

སུམ་པ་མཁན་པོ།

0

2019-05-10


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །མངོན་བརྗོད་ཉུང་འདུས་ཙིནྟ་མ་ཎའི་དོ་ཤལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།