འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

འཆི་མེད་མཛོད།

འཆི་མེད་སེངྒེ།

0

2019-05-09


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།༄༅། །འཆི་མེད་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ།

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།