འཕྲུལ་དེབ།

དཔེ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

རྒྱལ་སྤྱི་དཔེ་རྟགས།

དུས་ཚོད།

སྔགས་ཀྱི་བཀླག་ཐབས་བསྡུས་པ།

སྣར་ཐང་ལོ་ཙཱ་བ།

0

2019-04-17


མཚན་བྱང་ཆ་ཚང་།སྔགས་ཀྱི་བཀླག་ཐབས་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ།

འབྲེལ་ཡོད་བརྙན་ལམ།

འབྲེལ་ཡོད་སྒྲ་ལམ།